نام انگلیسی قطعه: BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)


شماره فنی: 9036841001

کد قطعه: 90368-41001

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020