نام انگلیسی قطعه: BUSH(FOR HEIGHT CONTROL VALVE NO.1)


شماره فنی: 9038509010

کد قطعه: 90385-09010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020