نام انگلیسی قطعه: BUSH, NO.2(FOR HEIGHT CONTROL VALVE)


شماره فنی: 9038906054

کد قطعه: 90389-06054

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020