نام انگلیسی قطعه: CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1


شماره فنی: 9046641008

کد قطعه: 90466-41008

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9046741002

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020