نام انگلیسی قطعه: SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)


شماره فنی: 9050129059

کد قطعه: 90501-29059

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9050129043

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020