نام انگلیسی قطعه: SPRING, TENSION, NO.2(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)


شماره فنی: 9050612051

کد قطعه: 90506-12051

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020