نام انگلیسی قطعه: RING, HOLE SNAP(FOR COUNTER DRIVE GEAR)


شماره فنی: 9052087004

کد قطعه: 90520-87004

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020