نام انگلیسی قطعه: CUSHION, NO.2(FOR HEIGHT CONTROL VALVE)


شماره فنی: 9054107039

کد قطعه: 90541-07039

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020