نام فارسی قطعه: کاسه نمد ساق سوپاپ بنزین

نام انگلیسی قطعه: SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL


شماره فنی: 9091302113

کد قطعه: 90913-02113

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020