نام انگلیسی قطعه: THERMOSTAT, MANIFOLD


شماره فنی: 9091603135

کد قطعه: 90916-03135

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020