نام انگلیسی قطعه: TUBE, BREATHER (FOR AUTOMATIC TRANSAXLE)


شماره فنی: 9093003184

کد قطعه: 90930-03184

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020