نام انگلیسی قطعه: CUSHION, REAR SHOCK ABSORBER, NO.2


شماره فنی: 9094801090

کد قطعه: 90948-01090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020