نام انگلیسی قطعه: SPRING, TORSION (FOR PARKING LOCK PAWL)


شماره فنی: 9094903130

کد قطعه: 90949-03130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020