نام انگلیسی قطعه: BULB, POSITION INDICATOR LAMP


شماره فنی: 9098111040

کد قطعه: 90981-11040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEMNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020