نام فارسی قطعه: فیوز

نام انگلیسی قطعه: ENGINE ROOM FUSIBLE LINK


شماره فنی: 9098208299

کد قطعه: 90982-08299

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020