نام فارسی قطعه: توربین

نام انگلیسی قطعه: CONVERTER ASSY, TORQUE


شماره فنی: SU00303651

کد قطعه: SU003-03651

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7