سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال تویوتا GT 86

سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال تویوتا GT 86

سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال GT 86