نام فارسی قطعه: سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, STEERING


شماره فنی: SU00307980

کد قطعه: SU003-07980

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00300670

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7