نام فارسی قطعه: واشر کامل گیربکس اتومات

نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(ATM)


شماره فنی: 0435128181

کد قطعه: 04351-28181

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0435128182
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020