نام انگلیسی قطعه: GASKET KIT, AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL


شماره فنی: 0435130590

کد قطعه: 04351-30590

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0435130990
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020