نام فارسی قطعه: چهار شاخه گاردان

نام انگلیسی قطعه: SPIDER KIT, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT


شماره فنی: 043710K060

کد قطعه: 04371-0K060

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 043710K110
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020