نام فارسی قطعه: چهار شاخه گاردان

نام انگلیسی قطعه: SPIDER KIT, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT


شماره فنی: 0437160070

کد قطعه: 04371-60070

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0437135051 , 3740230011 , 3740230021

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020