نام فارسی قطعه: شیم لنت جلو

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT


شماره فنی: 0494530350

کد قطعه: 04945-30350

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

0494522152 , 0494530330

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020