نام فارسی قطعه: کارتل

نام انگلیسی قطعه: PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2


شماره فنی: 1210231050

کد قطعه: 12102-31050

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1210231051
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020