نام فارسی قطعه: کارتل

نام انگلیسی قطعه: PAN SUB-ASSY, OIL


شماره فنی: 1211150150

کد قطعه: 12111-50150

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020