نام انگلیسی قطعه: TUBE ASSY, CAMSHAFT TIMING


شماره فنی: 1305050011

کد قطعه: 13050-50011

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020