نام انگلیسی قطعه: PISTON SUB-ASSY, W/PIN, LH


شماره فنی: 133015008002

کد قطعه: 13301-50080-02

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

133015006002

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020