نام فارسی قطعه: پولی سر میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: DAMPER SUB-ASSY, CRANKSHAFT


شماره فنی: 1340750040

کد قطعه: 13407-50040

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1340750020
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020