نام فارسی قطعه: گژ روغن

نام انگلیسی قطعه: GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL


شماره فنی: 1530131110

کد قطعه: 15301-31110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020