نام فارسی قطعه: گژ روغن

نام انگلیسی قطعه: GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL


شماره فنی: 1530150130

کد قطعه: 15301-50130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020