نام انگلیسی قطعه: MOTOR, COOLING FAN, NO.2


شماره فنی: 1636331060

کد قطعه: 16363-31060

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1636331460
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020