نام انگلیسی قطعه: MOTOR, COOLING FAN, NO.2


شماره فنی: 1636331460

کد قطعه: 16363-31460

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1636331060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020