نام فارسی قطعه: قاب هواکش

نام انگلیسی قطعه: CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER


شماره فنی: 1770531320

کد قطعه: 17705-31320

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1770531321
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020