نام فارسی قطعه: خرطومی هواکش

نام انگلیسی قطعه: INLET, AIR CLEANER, NO.1


شماره فنی: 1775131290

کد قطعه: 17751-31290

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020