نام فارسی قطعه: خرطومی هواکش

نام انگلیسی قطعه: INLET, AIR CLEANER, NO.1


شماره فنی: 1775150130

کد قطعه: 17751-50130

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020