نام فارسی قطعه: رزوناتور

نام انگلیسی قطعه: RESONATOR, INTAKE AIR


شماره فنی: 1789331100

کد قطعه: 17893-31100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020