نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: FILTER, FUEL(FOR EFI)


شماره فنی: 2330075140

کد قطعه: 23300-75140

قیمت: 16,972,800 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 16,972,800 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 20,280,000 ریال