نام انگلیسی قطعه: HOSE, OIL COOLER INLET, NO.1


شماره فنی: 3294133130

کد قطعه: 32941-33130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETSKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020