نام انگلیسی قطعه: ROD SUB-ASSY, GEAR SHIFTING, NO.1 (FOR FLOOR SHIFT)


شماره فنی: 3370230620

کد قطعه: 33702-30620

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020