نام انگلیسی قطعه: CABLE ASSY, TRANSMISSION CONTROL


شماره فنی: 3382048280

کد قطعه: 33820-48280

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020