نام انگلیسی قطعه: LEVER, TRANSMISSION CONTROL SHAFT


شماره فنی: 3557228100

کد قطعه: 35572-28100

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3557248010
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020