نام انگلیسی قطعه: LEVER, TRANSMISSION CONTROL SHAFT


شماره فنی: 3557248010

کد قطعه: 35572-48010

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3557228100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020