نام انگلیسی قطعه: PAWL, PARKING LOCK


شماره فنی: 3559021010

کد قطعه: 35590-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020