نام انگلیسی قطعه: PAWL, PARKING LOCK


شماره فنی: 3559050010

کد قطعه: 35590-50010

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3559050030
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020