نام انگلیسی قطعه: FLANGE, DIRECT CLUTCH


شماره فنی: 3563550200

کد قطعه: 35635-50200

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3563550201
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020