نام انگلیسی قطعه: COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR)


شماره فنی: 3597548040

کد قطعه: 35975-48040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020