نام انگلیسی قطعه: COVER, SLIDE (FOR POSITION INDICATOR)


شماره فنی: 3597548070

کد قطعه: 35975-48070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020