نام انگلیسی قطعه: COVER, SLIDE, NO.2 (FOR POSITION INDICATOR)


شماره فنی: 3597648020

کد قطعه: 35976-48020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020