نام انگلیسی قطعه: COVER, SLIDE, NO.2 (FOR POSITION INDICATOR)


شماره فنی: 3597648050

کد قطعه: 35976-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020