نام انگلیسی قطعه: FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4120149165

کد قطعه: 41201-49165

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020